Sunday, August 21


hwi-\miw1


                  Hcp kzm{ib _n. FUv. tImgvkn-tebv¡v c­p e£w Xe-hcn sImSp-¡m³  tijn-bpÅ GXm\pw  At]-£-Isc DS³ kwL-Sn-¸n-¡pI.  Cu e£y-hp-ambn cmhnse SuWn-te-bv¡n-d-§nbt¸m-gmWv  {Xnth-Wo- sS-bve-dn-Mvtjm¸v s]mfn-¡p¶p F¶ hmÀ¯  ASp¯ Bcp-tStbm acWw t]mse Fs¶ sR«n-¨-Xv. Fs¶-¦nepw Hcn-¡Â kw`-hn-¡p-am-bn-cp-¶Xv A¶p kw`-hn-¨p.  e£yw ]mXn-h-gn-bn amän-sh-¨ vRm³ sN«n-b-§m-Sn-bn-tebv¡p ]d-¶p.
                     ]pcm-X-\-amb Hcp Hä apdn-¸o-Sn-I.#m-bn-cp-¶p, B X¿Â¡-S. X¿Â¡S F¶p ]d-ªm I«n-¯pWn sIm­pÅ hc-b³ k©n,  hr²-P-\-§fpsS tImd-¯p-Wn-bp¸-¶-§-fmb  I¿n-Ãm-_-\n-b³,  hc-b³\n-¡Àb  set¦m-«n, du¡, t_mUokv, sNdnb s]¬Ip-«n-IÄ¡pÅ sj½n.. F¶o sFäwkv  D¯-c-hm-Zn-Xz-t¯msS XbvNp-sIm-Sp-¯ncp¶  Hcp hnizØ Øm]-\w. s{]mss{]-äÀ Imf-_m-¸³.  F¶mÂ, AXn-ep-]cn  Hcp Ime-L-«-¯nsâ PoÀ®n¨ Ah-ti-j-¸m-bn-cp-¶p,  {XnthWo sSbve-dnMv tjm¸v.
              {XnthWn s]mfn-¨p-\o-¡n-bm c­p {]-[m\ \jvS-§-fm-Wp-­m-hp-I.  H¶v,  Ggp ]Xn-äm­p ]g-¡-apÅ Hcp Ncn-{X-km-£yw.   c­v, Hcp A\m-Y-{`m-´sâ Ip¸-am-Sw.  Cu \jvS-t_m[w FÃm sN«n-b-§m-Sn-¡mÀ¡pw CÃ.  ]g-a-¡mÀ¡p am{Xw.  R§-fpsS ]pXnb Xe-apd  Ah-Ú-tbm-sS-bmWv B sI«n-Ss¯ ImW-¶-Xv.   ImcWw AhÀ¡p ]gb sN«n-b-§m-Snsb  Adn-bn-Ã.
               ]­s¯ sN«n-b-§m-Sn-bpsS a\Êpw I®pw \mhpw

0 കമന്‍റുകള്‍:

Post a Comment